Preparation of o-(3,3,8,10,10-pentamethyl-1,2-dithia-5,8-diazacyclodecan-5-yl)ethyl o-pivaloyloxymethyl phenylphosphonate

Cite this